Stubbe Sø                    Retur til Flora

- beliggende på det sydlige Djursland
Fra:


Størrelse: 23 hektar (erhvervet i 2002)

Naturtyper: Rørskov, eng, sø, hede/overdrev, kratskov og nåleskov.

Fugle: I skoven kan de fleste nåleskovsfugle opleves. Til ynglefuglene hører rødstjert, misteldrossel og broget fluesnapper. Andre karakteristiske arter er sortmejse, topmejse og lille korsnæb. På engen og overdrevet ses hedelærke og rødrygget tornskade. Ved søen ses de fleste af vores ande- og svanearter, samt grå- og kanadagås. Havørn, fiskeørn, skægmejse og isfugl ses regelmæssigt.

Faciliteter for besøgende: Endnu ingen. Den lokale arbejdsgruppe arrangerer jævnligt guidede ture i området. Se www.dofaarhus.dk.

Bedste årstid for besøg: Forår og sommer samt isfrie vintre, men området er et besøg værd hele året.

At komme dertil: Offentlig adgang til området vil blive etableret så hurtigt som muligt.

Årets gang ved Stubbe SøForår: Området genlyder af fuglesang. I skoven høres misteldroslens vemodige sang og mejsernes mere enkle strofer. Over engen synger sanglærken. Flokke af nordlig gul vipstjert raster af og til på engen.

På søen ses de toppede lappedykkeres elegante parringsspil, samtidig med at blishønsene udkæmper drabelige kampe om de bedste redepladser. Grågæssene opholder sig ofte på engen, og i løbet af maj måned præsenterer de deres gæslinger. Det bliver hurtigt til hele "børnehaver" ved Stubbe Sø.

Sommer: Endnu i juni genlyder reservatet af fuglesang, især morgen og aften. Ænderne, lappedykkerne og blishønsene har unger nu. Om natten samt tidligt om morgenen høres hedelærkens smukke sang. Sidst i juli ses rørhøgene med deres unger på jagt efter føde, ligesom fiskeørnen af og til nyder en friskfanget fisk.

Efterår: Store flokke af ænder samles på søen, men en del skræmmes bort når andejagten sætter ind 1. september. Et stort antal svaler fanger myg over søens vande.

Vinter: I milde vintre ses mange svaner, ænder og gæs på Stubbe Sø. Dominerende arter er sangsvane, grågås, kanadagås, gråand, troldand, hvinand, bjergand og stor skallesluger. Havørn ses af og til. Lille skallesluger ses årligt med op til 15 fugle.

Se en liste over områdets ynglefugle på http://www.dofaarhus.dk/bogpetershytte. Her finder du også et link til DOF-basens observationer fra området.

Naturpleje på arealetOmrådets arbejdsgruppe foretager rydninger af uønsket opvækst på eng og overdrev. Disse områder afgræsses desuden af kvier, som ejes af en lokal landmand. Desuden fremmes naturlig opvækst af løvtræer i skoven, ved at rydde omkring disse. Store dele af skoven overlades til sig selv, og vil med årene blive til naturskov. I området er opsat over 100 redekasser, hvilket gerne skulle få antallet af hulrugende fugle til at vokse.

 

Tilbage til linkliste

Tilbage til forside