Kolindsund                        Retur Geologi

Fra: Århus amt natur&miljø

Da Kolindsund var et sund

Kolindsund udgør en over 25 kilometer lang dal, der strækker sig fra Ryomgård i vest til Grenå i øst. Allerede navnet – Kolindsund, vel mere end antyder, at det langstrakte område tidligere var dækket af havet. Dalen har i over hundrede år udlagt til ager- og græsningsarealer, efter at den blev kunstigt tørlagt i 1880.Dalen blev dannet ved smelte- og vandløbserosion i slutningen af Weichsel Istiden og i tiden lige herefter. Lige efter istiden, var klimaet endnu forholdsvist koldt og jorden var dybfrossen. Kun i de få sommermåneder tøede de øverste jordlag. Det betød, at landoverfladen var præget af en sparsom tundravegetation, og vandløb og floder kunne relativt uhindret erodere i de løse aflejringer.

For omkring 8.000 år siden var klimaet blevet mærkbart varmere. Dalen blev oversvømmet af Stenalderhavet, som følge af den bratte stigning i havniveauet, der fandt sted i takt med, at de store ismasser i Skandinavien endelig smeltede. Den langstrakte dal blev omdannet til et sund, der havde forbindelse helt ind til Randers Fjord. Herved blev det nordlige Djursland adskilt fra Jylland. I takt med at den efterfølgende landhævning satte ind, blev forbindelsen til havet med tiden afsnøret, hvilket betød, at det tidligere sund blev omdannet til en indsø, hvis vand med tiden stadig blev mere ferskt.

Udviklingen efter istidens afslutning fra åbne marine forhold til afsnøret indsø, afspejles særdeles tydeligt i jordlagene. Nederst ses de gamle havaflejringer, der indeholder mange muslingeskaller. Opadtil afløses de marine aflejringer af mere brakvandsprægede lag for endelig øverst, at blive til ferske blødbundsaflejringer.For yderligere beskrivelse af Kolindsund: Kolindsund.pdf

Værdi
Det geologiske interesseområde der omfatter hele Kolindsund dalsystem, strækker sig fra Grenå i øst til Randers Fjord i vest. Området er af stor forskningsmæssig værdi for såvel studier af dalens geologiske udvikling i den sene del af istiden og den arkæologiske udvikling i tiden herefter. Interesseområdet indeholder særligt mange velbevarede levn fra tidlige bosættelser i jægerstenalderen, bondestenalderen samt fortidsminder fra bronzealderen.

Tilgængelighed
Store dele af Kolindsund er i privat eje. Området er tilgængeligt via offentlige veje, mens enkelte er private, med diverse medfølgende begrænsninger i færdsel. Der er ikke foretaget egentlige fredninger af området. Dog er de nærliggende Dystrup og Ramten søer fredede.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også en beskrivelse af det geologiske interesseområde ved Korup Sø

Århus Amt har udgivet folderen: ”Tur Grenå nord og Kolindsund”. Folderen kan downloades på
www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/kolindsund.pdf:

Amtet har opsat en udstilling om Kolindsund i Fannerup ved nordkanalen tæt ved pumpestationen.

Djursland Museum
Søndergade 1
8500 Grenå
www.danskfiskerimuseum.dk

Moesgård Museum
8270 Højbjerg
www.moesmus.dk