Floraen på strandenge                      Retur til Flora

Fra: Bent Vestergaard Petersen's Hjemmeside

Landskabet på Mols-halvøen er stærkt kuperet og er dannet, da flere gletchertunger under sidste istid pressede materiale sammen fra syd.
Det varierede landskab med bakkede kornmarker, lyngklædte bakker og enebevoksede skrænter blev tidligt et emne for bevarelse. I dag er store dele af Mols Bjerge da også fredet.
Jordbunden er overvejende sandet, hvilket kan ses, når man vover sig ad de mindre veje rundt i Mols Bjerge. Man har nemlig meget fornuftigt undladt at asfaltere små veje for at begrænse trafikken og holde hastigheden nede på bilerne.
Kysten langs Mols-halvøen varierer mellem stejle skrænter og hævet havbund med strandenge.
Billedet viser en udsigt fra Mols Bjerge mod syd over halvøen Helgenæs.

På græssede, ugødskede strandenge træffes en rig flora. Billedet til højre viser forårsfloret med Engelskgræs og Kornet Stenbræk på den mere tørre del af strandengen. Andrer hyppige arter på den tørre del er Strand-Vejbred, Alm. Kællingetand, Håret Høgeurt, Knold-Ranunkel og græsser som Rød Svingel, Vellugtende Gulaks, Fåre-Svingel, Tidlig Dværgbunke og Alm. Hvene.
Strandenge ligger ofte på hævet havbund. Man kan tit  erkende de tidligere havdækkede revler og lavninger imellem dem som et småbakket relief i strandengen. Variationen mellem fugtige lavninger og mere tørre partier resulterer naturligt i en rig flora.
 

Den spæde skærmplante Smalbladet Hareøre (billedet til højre) gror især på de tørre myretuer på strandenge. Den er efterhånden blevet sjælden og kan især træffes i den sydlige del af landet.

På de mere lavtliggende dele af strandengen vokser arter som Harrild, Jordbær-Kløver, Gåse-Potentil, Sandkryb, Strand-Trehage, Kryb-Hvene, Hvid-Kløver og Strand-Tusindgylden.
I lavningerne kan især i den sydlige del af landet træffes den hvidblomstrende Samel (billedet til højre). Når den er til stede kan den ofte vokse i tusindvis.

Med held kan man støde på flere sjældne arter på strandengene og strandoverdrevene. En af dem er Eng-Ensian, som ses på billedet til højre. Den er efterhånden blevet ret så sjælden i Danmark og er nu optaget på den danske rødliste som sårbar.

Tilbage til BVPs hjemmeside. 


 

Tilbage til linkliste

Tilbage til forside